Clicky
4

داروساز

4

پرستار

22

پزشک

4
دندانپزشک
1

کارشناس بهداشتی

2

ماما

1

پروانه دار

3

علوم آزمایشگاهی

ردیفنام و نام خانوادگیتخصص
1 دکتر سید علی ریاضدندانپزشک
2دکتر عباس مسجدیپزشک
3 آقای محمدعلی هدایتکارشناس امور بهداشتی
4دکتر محمد میرزا بیگیپرستار
5 دکتر حسینعلی شهریاریپزشک
6 دکتر موید علویانپزشک
7 دکتر حسین ایروانیدندانپزشک
8آقای حسین وحیدیداروساز
9 دکتر نرجس بختیار خلجماما
10دکتر حسین قناعتیپزشک
11 دکتر علیرضا زالیپزشک
12دکتر غلامحسن نیک نژادداروساز
13 آقای شمس الدین شمسیپرستار
14 دکتر محمدرضا اسدیپروانه دار
15 دکتر زهرا روددهقانپرستار
16 دکتر سعید ساعیدندانپزشک
17 دکتر هومن حسن زادهپزشک
18 دکتر مجید دلاورپزشک
19 دکتر محمد پیکانپورداروساز
20 دکتر احمد جوانمردپزشک
21 دکتر منصور شهریاریپزشک
22 دکتر ابرهیم گلمکانیپزشک
23 دکتر محمد صاحب الزمانیعلوم آزمایشگاهی
24 دکتر بابک عدلیپزشک
25 دکتر آرزو فهیمیپزشک
26 دکتر ولید دنده برپزشک
27 دکتر علی اخوان بهبهانیپزشک
28 دکتر سید منتظر شبرپزشک
29 آقای علی شیرینعلوم آزمایشگاهی
30 دکتر محمد علی جعفریپزشک
31 دکتر حیدر محمدیداروساز
31 دکتر امید براتیپزشک
32 دکتر سید حسن اعتماد زادهپزشک
33 سرکار خانم دکتر محمدبیگیپزشک
34 آقای ایوب غلامیپرستار
35آقای محسن رازانیپرستار
36 دکتر عباس هنردوستدندانپزشک
37دکتر محمد فضیلتیعلوم آزمایشگاهی
38 دکتر معصومه کرپیماما
39 دکتر اسدالله آب نیکیداروساز
40دکتر سید عباس سجادیپزشک
41 دکتر محمد جواد کیانپزشک
42مرتضی سبزیانپزشک